PARTY COMMITTEE


Nguyên Văn A
Bí Thư Đảng Bộ
Văn Phòng Đảng Bộ (PA012)
 •   Tiễn sĩ
 •   0932100456
 •  nguyenvana@gmail.com
 •  nguyenvan_a
 •  face/nguyen_van_a
 •   http://hcmuc.edu.vn

Nguyễn Thị B
Phó Bi Thư
Văn Phòng Đảng Bộ (PA012)
 •   Tiễn sĩ
 •   0932100456
 •  nguyenthib@gmail.com
 •  nguyen_thi_b
 •  face/nguyen_thi_b
 •   http://hcmuc.edu.vn